[x] ปิดหน้าต่างนี้
เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีสมเด็จ
Loading..รอสักครู่
เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีสมเด็จ
 
เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หนังสือราชการ/ระเบียบปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัด สสจ.ร้อยเอ็ด
คำสั่งมอบอำนาจ (เงินบำรุง)3056 / 2555 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติเงินยืม 282 / 2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555
คำสั่งมอบอำนาจ 2596 / 2555 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555
หลักเกณ์การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่

เอกสาร/แบบฟอร์ม


หนังสือรับรองสิทธิ อสม.
แบบฟอร์มสันนิษฐานสาเหตุการตาย
ใบเบิกวัสดุ รพ.ศรีสมเด็จ
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มใบขอลาป่วย ลากิจส่วนตัว
แบบ 7131 (ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล)
แบบ 7223 (ใบเบิกเงินการศึกษาบุตร)
แบบ 8708 (ใบเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ)
สัญญาการยืมเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบขอย้าย


 

login

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   โทร. 0-4350-8151 , 0-4350-8109
www.cupsrisomdej.net